Arrel del escrit del Sr. Lluís Pujal a les Societats de Pescadors

6 de setembre de 2010

Arrel de l’escrit que el Sr. Lluís Pujal i Faurat ha enviat a Societats de Pescadors vull realitzar una sèrie de consideracions recolçades amb documentació oficial que obra als arxius de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting i, que com sempre, està a disposició dels assembleistes.

La nova Junta de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting (FCPEC) al 2009 i, en base a l’Auditoria de Comptes del 2008, va considerar convenient realitzar un Auditoria Interna de revisió dels sistemes i els procediments per tal de adequar-los i millorar-los. Aquesta Auditoria Interna va detectar que en el cas de les despeses de Presidència pagades i corresponents al 2007 i 2008, cobrades pel Sr Lluís Pujal en quantia total de 54.000 € no s’havien aportat els preceptius justificants, per tant, se li van reclamar amistosament per escrit per dues vegades al 2009, els corresponents justificants. No obtenint resposta per part del Sr. Lluís Pujal, s’exposa a l’Assemblea del 2010 aquesta situació, considerant que devien de reclamar-se judicialment, cosa que s’ha fet.

El Sr. Lluís Pujal, sorprenentment, diu al seu escrit que “els diners cobrats durant el 2.008 pertanyen a les despeses de tota la meva etapa de President, cobrats l’últim any”, això no es el que consta als arxius de la FCPEC, en el ben entés que fent una revisió dels mateixos sí figuren despeses de presidència cobrades pel Sr. Lluís Pujal en anys anteriors.

Informar també que al mes de juliol es va celebrar un acte de conciliació a instancia del Sr. Lluís Pujal als Jutjats de Barcelona, sense avenencia per part de la FCPEC que es va reiterar en la seva reclamació dels justificants de despeses cobrades per aquest.

En quant al deute de les Societats vers la FCPEC, de 184.861’38 € recollides a les Auditories del mandat del Sr. Lluís Pujal i generades bàsicament per 20 societats d’un total de 247, entenem és responsable, el Sr. Pujal, en tant en quant, es van generar durant el seu mandat.

L’Assemblea de 2010 va tenir puntual coneixement de tot.

Relació de dèficits a l’últim mandat del Sr. Pujal recollits en les auditories de comptes:

Any 2.004: 277.728 €.

Any 2.005: 153.612 €.

Any 2.006: 165.769 €.

Any 2.007: 256.376 €.

Any 2.008: 486.582 €.

Al 2009 l’actual Junta ha pogut rebaixar, en 55.000 € aquest dèficit segons balanç presentat a l’Assemblea per un professional comptable a més d’haver pagat deutes en quantia total aproximada de 130.000 €, generats en mandat del Sr. Lluís Pujal i pendents de pagament.

Actualment, s’està finalitzant l’Auditoria del 2009, havent sol.licitat la corresponent prorroga al Consell Català de l’Esport.

En l’exercici 2.006 y 2.007, el Sr. Lluís Pujal, no liquida les corresponents taxes, (permisos de pesca) el “famós” milió d’euros, que davant el requeriment de l’administració sí procedeix a liquidar al juliol de 2.008 amb els recàrrecs corresponents per retard. Deixant a deure, per tant, les taxes de 2.008, no constant a les arques de la FCPEC cap quantitat per fer-hi front i constant el dèficit de 486.582’33 €.

La Junta actual, proclamada en data 9 de desembre de 2.008, en compliment de les seves obligacions, fa les liquidacions al DMAiH que li corresponen i que puja la quantitat de 205.411’18 €, quedant un deute pendent de 700.280’02 € més140.056 € de recàrrec de apremi en import total de 840.336’02 € corresponents al mandat del Sr. Lluís Pujal i que es el que reclama actualment l’administració.

Al respecte de la reclamació de la quantitat de taxes (permisos de pesca) que fa el DMAiH, el Sr. Lluís Pujal no pot dir que és impossible haver expedit aquesta quantitat per la temporada 2008, per que te coneixement de les quantitats reclamades pel DMAiH, de manera fefaent, a traves de 2 burofax de dates 2 de juny de 2009 i 21 de novembre de 2009, en el que se li comunicava la situació amb còpia dels requeriments, tot sol·licitant-li una explicació que encara no ha donat. Una còpia dels mateixos varen ser entregats en l’Assemblea del 2010.

Referent al que manifesta el Sr. Lluís Pujal sobre el destí dels ingressos de 7.000 federatives i el 50% de les subvencions del Consell Català de l’Esport li fem el següents desgloç: 56.000 € obren en el seu poder per justificar, anul.lació d’una pòlissa de crèdit, repoblacions pendents de pagament corresponents al seu mandat, hipoteca del local, sous elevats que vostè va posar, etc... així es pot comprovar el destí de les 7.000 federatives i afortunadament va quedar quelcom per la competició.

No busqui responsables és vostè Sr. Lluís Pujal el responsable.

Per tal que l’Administració pagui les subvencions que concedeix, prèviament s’han d’haver realitzat les despeses per les quals concedeix l’ajut, amb les justificacions de les corresponents evidències de pagament. Si no existeix tresoreria no es poden assolir la totalitat d’actuacions per les quals es sol·licita ajut. Cal doncs gastar per justificar i generar nous ingressos per part de l’Administració. Això unit a l’actual circumstància dels importants retards en les liquidacions per part de la Generalitat de Catalunya estant fent que aquesta FCPEC tingui importants tensions de tresoreria, que perjudiquen i molt al seu funcionament. De tenir aquests ingressos de l’Administració, que superen de llarg els 100.000 €, la situació seria ben diferent.

Des del 2009 existeix una implicació de Junta Directiva, tot contribuint els seus membres a pagar despeses de campionats i a avançar les despeses en els mateixos, conjuntament amb els esportistes, i a fer funcionar la FCPEC. Així com que l’única persona que queda com a estructura, i no fixe, te com a cost anual, el que tenia un administratiu l’any passat, havent renunciat per escrit a qualsevol indemnització en passar de contracte laboral de 10 anys, a facturar per feina feta d’acord amb els requeriments de la Secretaria General de l’Esport.

Vull aprofitar en aquí per agrair als esportistes en primer lloc i a la Junta Directiva l’esforç i l’implicació que estant tenint.

I vull també agrair públicament l’ajuda i el suport que en aquests moments estem tenint tant del Consell Català de l’Esport com de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

Referent a la Llei de Pesca, la FCPEC com el Sr. Lluís Pujal sap no aprova lleis i ha de saber que per un acord d’Assemblea es donaria suport a l’esmentada llei sempre i quant recullis una sèrie de criteris com així va ser.

En conclusió, l’actual Junta de la FCPEC, empren totes les mesures judicials que corresponen per determinar la responsabilitat del Sr. Lluís Pujal, tant en la qüestió de justificacions com en el tema de gestió, ja que aquesta Junta el considera l’únic i màxim responsable de la situació que viu la FCPEC, des de aquest moment, per la nostra part, no entrarem en cap debat que no sigui en l’àmbit judicial.

El Sr. Lluís Pujal, diu en el seu escrit que té la sol.lució per tirar endavant els problemes d’aquesta FCPEC des de la Junta li diem que una de les bones sol.lucions és que començés per justificar les despeses i que passi per caixa de l’Administració perque en la situació actual de la FCPEC ja ajudat prou.

L’actual Junta vetllant per la obligada transparència de vegades ha d’emprendre decisions poc populars però necessàries.

Aquest escrit serà remés a totes les societats o clubs de pescadors federats de Catalunya i a tots els estaments administratius i federatius relacionats amb la FCPEC.

Albert Vidal i Arconada

President

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting

Lleida, 31 d’agost de 2010

Notícia classificada a: federacio