NOTA INFORMATIVA DMAH

16 d'abril de 2004

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Nota Informativa

OBLIGACIÓ DE SACRIFICAR ESPÈCIES AL•LOCTONES


A l'article 3 paràgraf 2º de la Resolució DMAH/498/2004 d'1 de març, s'estableix el següent:

“ Tots els exemplars de les espècies d'aprofitament piscícola al•lòctones, excepte la truita irisada, el salvel•lí, la carpa, i la perca americana (BLACK BASS) s'han de sacrificar en el moment de la captura, i eliminar-los correctament com a residu orgànic. “

Degut als dubtes sorgits entre alguns pescadors, respecte la correcta interpretació d'aquest article, d'acord amb els serveis tècnics i jurídics de la secció de pesca de la Direcció General del Medi Natural del DMAH, s'informa en aquesta nota pública el següent:

PRIMER: El que es pretén amb aquesta mesura, es que la pesca contribueixi a la eliminació progressiva d'aquelles espècies al•loctones, perjudicials per la nostre població ictícola autòctona.
SEGON: Tal com està redactat l'esmentat paràgraf de l'article 3, i tenint en compte que el terme “ captura “ es deu interpretar en Dret com “ acció d'apropiar-se amb intenció de posseir “, la obligació de sacrificar no serà aplicable a aquells pescadors que practiquen la modalitat de pesca SENSE MORT.
TERCER: La Direcció General del Medi Natural i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, recomana a tots els pescadors, inclosos els que practiquen l'esmentada modalitat SENSE MORT, que procedeixin al sacrifici de les esmentades espècies al•loctones, com a mesura pedagògica i contributiva a la millora i manteniment de la biodiversitat dels nostres rius.