FCPEC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Àrea de MARCOSTA

CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ A CAMPIONATS OFICIALS DE CATALUNYA

D. __________________________________, Amb NIF n º ________________com a President del Club / Societat de

 

Pesca ______________________________,CERTIFICO:


Que els esportistes del nostre Club, que tot seguit es detallen, compleixen amb  La normativa de la FCPEIC, per poder participar en els campionats oficials de Catalunya.

 

(Requisit: El club o societat té un mínim de 15 federatives i els esportistes que es detallen han fet 2 concursos socials, com a mínim)

 


Relació d'esportistes (Nom complet i NIF):

 

 

 

 

 

participen en el campionat :________________________________________________________________________
Signo el present a ___________________ a _____ de ______________ de ____.


 Signat
D._____________________
President

 

 

 

 

Cl Béjar 59 Baixos – 08014 Barcelona

Telf 932893300 – Fax 932890552

www.fcpeic.cat

e-mail: roser@fcpeic.cat