FCPEC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Àrea de MARCOSTA

NORMATIVA PER PARTICIPAR EN COMPETICIONS OFICIALS MARCOSTA

Reunit el Comité de Mar Costa de la FCPEIC per tal d’analitzar els diferets aspectos de les competicions efectuades i el compliment de les normatives s’ha vist la necessitat de recordar alguns aspectes de la normativa vigent que, en moltes ocasions, no es compleixen i que es convenient recordar.

 

 Per poder participar a les competicions oficials organitzades per la FCPEIC  ha estat, i encara es, imprescindible fer la inscripción mitjançant un Club o Societat de pesca y haver participat, com a mínim, a dos concursos socials de la modalitat a la que es vol competir.

Per a poder participar a les competicions organitzades per la FCPEIC  el Club o Societat de pesca haurà d’haver realitzat, com a mínim, dos concursos socials i fer una clasificació social que s’ha de remetre a la FCPEIC a final de temporada.

 

Els Clubs o Societats de pesca que vulguin inscriure participants a les competicions organitzades per la FCPEIC hauran de presentar la inscripción acompañada de l’acta de la clasificació social de l’any anterior a la que hi ha de constar la clasificació aconseguida per l’esportista que s’inscriu, es podrà substituir per un certificat del Club o Societat al que es confirmi la participació el lloc i la data de celebració de, com  a mínim, dos concursos socials.

 

Per tal que un concurs social pugui tenir aquesta consideració i ser considerat vàlid per a participar als campionats organitzats per la FCPEIC haurà de tenir una participación mínima de 15 esportistes i, per aquest motiu, el Club o Societat haurà de tenir tramitades un mínim de 15 llicències federatives. No es podrà acceptar la participació d’esportistes, a les competicions organitzades per la FCPEIC, que provinguin de Clubs o Societats que no tinguin tramitades, l’any anterior a la celebración de la competició, un mínim de 15 llicències federatives.

 

Per a poder participar a les competicions clasificatòries per al 2010 organitzades per la FCPEIC, com el pre-selectiu 2010 a celebrar a l’octubre de 2009, el Club o Societat que vulgui presentar competidors haurà de tenir tramitades un mínim de 15 llicències federatives a l’any 2009 per poder aceptar les inscripcions. 

 

  

www.fcpeic.cat

e-mail: comitemarcosta@fcpeic.cat