Propostes per al model de pesca continental

Es pretén definir un model de futur

 • ESTABLE
 • COMFORTABLE TANT PEL GOVERN COM PER LA FEDERACIÓ, QUE REPRESENTA EL SECTOR
 • UTIL PER DEFENDRE ECOSISTEMES AQUATICS CONTINENTALS
 • QUE DEFENGUI ELS DRETS HISTORICS DELS PESCADORS PER REALITZAR LA SEVA ACTIVITAT
 • QUE ASSEGURI LA PARTICIPACIO I IMPLICACIO DE LA SOCIETAT CIVIL I DEL TERRITORI EN LA GESTIO
 • QUE SIGUI VIABLE, EFICIENT I SOSTENIBLE PER A TOTHOM

I per a que tot això sigui el més realista i efectiu possible considerem inevitable la REDACCIÓ CONJUNTA, com ja ha estat exposat per escrit al DMAiH, L'EL.LABORACIÓ D'UN PLA D'ORDENACIÓ DE LA PESCA CONTINENTAL I DE LA SEVA GESTIÓ: Saber, primer, que volem d'acord amb la situació actual dels rius, de l'estat de les poblacions piscícoles, de les demandes socials i del territori, dels àmbits de competències de la Generalitat de Catalunya, i definir desprès el MARC LEGAL.

PROPOSTES QUE ADELANTA LA FCPEC

 1. Aquestes propostes signifiquen renuncies de drets adquirits i de sistemes de funcionament i de gestió per part del col·lectiu de pescadors, que la FCPEC s'encarregarà de introduir i explicar al col·lectiu. Propostes ja avançades al darrer Consell de Pesca Continental de Catalunya, I a anar introduint en el temps. Aquestes propostes són:
  1. Que totes les Zones de Pesca Controlada (ZPC) excepte les Intensives siguin SENSE MORT.
  2. Reduir la quantitat i extensió de ZPC creant en conseqüència més "TRAMS LLIURES SENSE MORT".
  3. Eliminació de les ZPC de Ciprinids i creació D'ESCENARIS DE PESCA per la pesca esportiva, a imatge del que existeix al països europeus.
  4. Potenciació de les ZPC Intensives amb la finalitat social i esportiva, per donar possibilitat de pescar als pescadors de les Àrees Metropolitanes, i de restar pressió a les Zones més ben conservades amb Truita autòctona.
  5. Creació de Centres de Reproducció Assistida (CRENA) per poder eliminar totalment les repoblacions i traslocacions de peixos a Catalunya.
 2. Propostes que faciliten la implicació del sector en el model que es vol implantar:
  1. Gestió integra dels Intensius per part de la FCPEC
  2. Gestió compartida amb el DMAiH de les ZPC
  3. Que per a pescar a les Zones Lliures Sense Mort, els pescadors federats tindran un descompte del 50% de la Llicencia Administrativa de Pesca.
  4. Descompte pels pescadors federats a les ZPC del 70% del valor del permís diari de pesca, en cas sigui soci de la societat gestora i del 50% per la resta de Societats.
  5. Establiment de Brigades conjuntes entre els Tècnics del DMAiH i la Guarderia Fluvial i Tècnics de la FCPEC pel rescat de peixos, restauració d'hàbitats i eliminació de barreres que impedeixin la circulació dels peixos tant pel riu principal com pels afluents i barrancs laterals.
  6. Potenciació de les Escoles de Pesca amb la finalitat, de la promoció de la pesca sense mort i del coneixement dels ecosistemes aquàtics continentals. A traves de la intervenció del Departament d'Educació creació d'una assignatura a les Escoles fer a fomentar el coneixement dels ecosistemes aquàtics i de la pesca sostenible, com a bioindicador de la qualitat dels rius i ecosistemes fluvials.