SOL·LICITUD

ASSEGURANCES DE PESCA I LLICÈNCIES DE PESCA


En/NA ........................................................................., amb DNI..................................,i domicili a ........................................., C/...................................,


SOL·LICITA

1 ANY ..................................... 15,05 €

2 ANYS ................................... 26,25 €

3 ANYS ................................... 37,45 €

4 ANYS ................................... 44,95 €


Marqui el que es vulgui


La tramesa de la Llicència de Pesca per part de la FCPEC, serà gratuïta sempre i quan s’hagi contractat a la vegada l’Assegurança de Pesca.


Data:...................... Establiment o Societat:.....................................................

Signatura i Segell
NOTA: El Present document serveix com a Assegurança de Pesca, per un termini de 20 dies des la data fixada al document.